GDPR

Informačná povinnosť

spoločnosti printio, s.r.o. Kragujevská 1,

010 01 Žilina, IČO: 36 718 114

 

mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pri realizácii našej podnikateľskej činnosti získavame Vaše osobné údaje priamo od Vás, alebo ich získavame pri plnení svojich úloh od tretích strán.

Pri spracúvaní osobných údajov našou spoločnosťou ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež  v rámci plnenia našich povinností ako zamestnávateľa, ak ste napríklad rodinným príslušníkom nášho zamestnanca  alebo jemu blízkou osobou.

Ak Vaše osobné údaje spracúvame podľa osobitných právnych predpisov, neposkytnutie Vašich osobných údajov by mohlo mať za následok nemožnosť realizácie úloh a povinností úradu.

Máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s našou bezpečnostnou politikou a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne nami  poverené osoby na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s našimi retenčnými pravidlami. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu.

Sme povinní zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.

Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom. Tieto sú jednotlivo uvedené v Informácií o účeloch spracúvania.

Kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov?

Kategória príjemcov:

  • orgány štátnej správy a verejnej moci
  • súdy
  • orgány činné v trestnom konaní
  • exekútori
  • notári

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávane?

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

Aké máte práva?

Odvolať súhlas v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek  odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k  dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie)

Máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu  všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.

V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214;

mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., https://dataprotection.gov.sk.

V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

 

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

obchodných, zmluvných a iných partnerov prevádzkovateľa, vrátane

osôb zastupujúcich týchto partnerov (napr. zamestnanci, členovia štatutárneho orgánu...)

Spoločnosť printio, s.r.o. , IČO:367 718 114  so sídlom Kragujevská 1, 010 01 Žilina,  zapísaná  v  Obchodnom  registri  Okresného  súdu  Žilina,  Oddiel  Sro,  vložka č. 18439/L (ďalej len: „prevádzkovateľ“ alebo „spoločnosť“)

týmto informuje obchodných, zmluvných a iných partnerov prevádzkovateľa, vrátane osôb zastupujúcich týchto partnerov (napr. zamestnanci, členovia štatutárneho orgánu...) (ďalej len „dotknuté osoby“)podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  a  o  voľnom  pohybe  takýchto  údajov,  ktorým  sa  zrušuje  smernica  95/46/ES  (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní ich osobných údajov v súvislosti s podnikateľskou činnosťou prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba môže kontaktovať prevádzkovateľa e-mailom na  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  poštou  na  adresu  sídla  spoločnosti.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na nižšie uvedené účely:

ÚČTOVNÉ DOKLADY

Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti účtovníctva, účtovných dokladov a obchodnej agendy je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich  z osobitných predpisov (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, a podobne).

Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov.

Príjemcami  osobných  údajov  sú  prevádzkovateľ  poštových  služieb,  exekútorské  úrady,  advokáti, subjekty  zmluvne  spolupracujúce  s  prevádzkovateľom  najmä  za  účelom  zabezpečenia  právnych služieb, vymáhania nárokov prevádzkovateľa zo zmluvy, podporných administratívnych a technických služieb, subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií a výkon externého auditu. Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov.

EVIDENCIA ZÁKAZNÍKOV

Účelom  spracúvania  osobných  údajov  v oblasti  evidencie zákazníkov  je  príprava  a realizácia podnikateľských aktivít prevádzkovateľa.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle  čl.  6  ods. 1  písm.  f)  všeobecného  nariadenia  o ochrane  údajov.  Oprávneným  záujmom  prevádzkovateľa je právo podnikať v rozsahu predmetu jeho činnosti.

Lehota  uchovávania  osobných  údajov  je  determinovaná  prípravou  a trvaním  obchodnoprávneho vzťahu.

Príjemcami  osobných  údajov  sú  subjekty  zabezpečujúce podporu,  rozvoj  a  správu  informačných technológií, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, dodávatelia tovarov, prác a služieb pre  prevádzkovateľa  spolupracujúci  s dotknutou   osobou,   poskytovatelia  telekomunikačných  služieb, poskytovatelia dátových úložísk. Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov.

EVIDENCIA POŠTY A SPRÁVA REGISTRATÚRY

Osobné údaje na účel evidencie pošty a správy registratúry (evidencia a správa prijatých a odosielaných poštových  zásielok,  správa  zásielok  doručovaných  a odosielaných  z a do elektronickej  schránky a evidencia  a archivácia zmlúv, spisov týkajúcich sa  vymáhania pohľadávok a ďalších dokumentov súvisiacich  so  zmluvným  vzťahom)  sú  spracúvané  v rámci  plnenia  zákonných  povinností prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov.

Právnym  základom  spracúvania  osobných  údajov  je  plnenie  zákonnej  povinnosti  v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia ochrane údajov (najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona  č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a povinnosti  vyplývajúce  zo  zákona  č. 305/2013  Z.  z  o  elektronickej  podobe  výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákon o e Governmente).

Lehoty uchovávania sú ustanovené osobitnými predpismi.

Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: prevádzkovateľ poštových služieb, subjekty zabezpečujúce podporu, správu a vývoj informačného systému a výkon externého auditu.

ĎALŠIE USTANOVENIA PLATNÉ PRE VŠETKY UVEDENÉ ÚČELY:

Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín. Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

 Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Dotknutá osoba má tiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné  oprávnené  dôvody  na  spracúvanie,  ktoré  prevažujú  nad  záujmami,  právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

 

Informácia pre uchádzačov o zamestnanie ohľadom spracúvania osobných údajov spoločnosťou

Spoločnosť printio, s.r.o. , IČO:367 718 114  so sídlom Kragujevská 1, 010 01 Žilina,  zapísaná  v  Obchodnom  registri  Okresného  súdu  Žilina,  Oddiel  Sro,  vložka č. 18439/L (ďalej len: „prevádzkovateľ“ alebo „spoločnosť“)

týmto informuje uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „dotknuté osoby“)podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  a  o  voľnom  pohybe  takýchto  údajov,  ktorým  sa  zrušuje  smernica  95/46/ES  (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní ich osobných údajov v súvislosti s podnikateľskou činnosťou prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba môže kontaktovať prevádzkovateľa e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  poštou  na  adresu  sídla  spoločnosti.

Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní.

Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona. Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov.

Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

 

Informácia pre dotknuté osoby v súvislosti so zaznamenávaním kamerovým systémom prevádzkovateľa

Spoločnosť printio, s.r.o. , IČO:367 718 114  so sídlom Kragujevská 1, 010 01 Žilina,  zapísaná  v  Obchodnom  registri  Okresného  súdu  Žilina,  Oddiel  Sro,  vložka č. 18439/L (ďalej len: „prevádzkovateľ“ alebo „spoločnosť“)

týmto informuje dotknuté osoby v súvislosti so zaznamenávaním kamerovým systémom prevádzkovateľa (ďalej len „dotknuté osoby“) podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  a  o  voľnom  pohybe  takýchto  údajov,  ktorým  sa  zrušuje  smernica  95/46/ES  (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní ich osobných údajov v súvislosti s podnikateľskou činnosťou prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba môže kontaktovať prevádzkovateľa e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo  poštou  na  adresu  sídla  spoločnosti.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb pri monitorovaní administratívnych priestorov a objektov prevádzkovateľa kamerovým systémom za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa, zaistenia bezpečnosti zamestnancov prevádzkovateľa a iných osôb.

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa  čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je ochrana majetku prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti zamestnancov a iných osôb a kontrola vstupov a odchodov z priestorov prevádzkovateľa.

Osobné údaje budú poskytované príjemcom: subjekt zabezpečujúci technickú podporu systému a v podobe videozáznamov budú uchovávané 14 dní.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov.

Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu,  ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Dotknutá osoba má tiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú  nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

 

Informácia pre dotknuté osoby v postavení účastníka civilného

sporového/nesporového konania (napr. žalobca, žalovaný), svedka v konaní pred súdom, dlžníka resp. úpadcu v konkurznom resp. reštrukturalizačnom konaní, povinného v exekučnom konaní, dotknuté osoby v postavení obžalovaného, svedka, poškodeného v trestnom konaní, dotknuté osoby v postavení účastníka konania v konaní pred Ústavným súdom SR, dotknuté v postavení účastníka konania v správnom konaní ohľadom spracúvania osobných údajov spoločnosťou

Spoločnosť printio, s.r.o. , IČO: 367 718 114  so sídlom Kragujevská 1, 010 01 Žilina,  zapísaná  v  Obchodnom  registri  Okresného  súdu  Žilina,  Oddiel  Sro,  vložka č. 18439/L (ďalej len: „prevádzkovateľ“ alebo „spoločnosť“)

týmto informuje týmto informuje dotknuté osoby v postavení účastníka civilného sporového/nesporového konania (napr. žalobca, žalovaný), svedka v konaní pred súdom, dlžníka resp. úpadcu v konkurznom resp. reštrukturalizačnom konaní, povinného v exekučnom konaní, dotknuté osoby v postavení obžalovaného, svedka, poškodeného v trestnom konaní, dotknuté osoby v postavení účastníka konania v konaní pred Ústavným súdom SR, dotknuté v postavení účastníka konania v správnom konaní (ďalej len „dotknuté osoby“) podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  a  o  voľnom  pohybe  takýchto  údajov,  ktorým  sa  zrušuje  smernica  95/46/ES  (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní ich osobných údajov v súvislosti s podnikateľskou činnosťou prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba môže kontaktovať prevádzkovateľa e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo  poštou  na  adresu  sídla  spoločnosti.

Poskytnutie  osobných  údajov  je  zákonnou  požiadavkou.  Neposkytnutie  osobných  údajov dotknutou  osobou  je  vylúčené,  nakoľko  príslušnými  údajmi  disponuje,  a príslušné  údaje poskytuje, prevádzkovateľ. Spoločnosť spracúva   osobné   údaje   na   účel   riešenia   sporovej   a nesporovej   agendy prevádzkovateľa,  účasti  na  konaniach  a  uplatňovania  a/alebo  bránenia  právnych  nárokov prevádzkovateľa.

Právnym základom pre vyššie uvedený účel je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné  údaje  dotknutých  osôb  môžu  byť poskytnuté  týmto  príjemcom:  advokáti,  exekútori, správcovia   konkurznej   podstaty,   subjekty   zabezpečujúce   rozvoj,   správu   a   podporu informačných technológií a výkon externého auditu, protistrany. Osobné  údaje  dotknutých  osôb  môžu  byť ďalej  poskytované  orgánom  verejnej  moci  podľa osobitných predpisov.

Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ. 

Pri   spracúvaní   osobných   údajov   nedochádza   k automatizovanému   rozhodovaniu,   ani profilovaniu. 

Osobné údaje sa budú uchovávať po dobu 10 rokov.

 

COOKIES

Návštevou našich stránok automaticky súhlasíte s používaním a ukladaním súborov Cookies do vášho prehliadača, zariadenia. Za súhlas s použitím Cookies sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu. Všetky údaje sú anonymné a neidentifikujú vás ako jednotlivca, identifikujú iba prístup k stránke resp. správanie skupiny užívateľov navštevujúcich túto stránku.

Čo je to Cookie?

Cookies je malý textový súbor, ktorý sa odosiela do vášho počítača (tabletu, smart phonu) z internetových stránok pri prvej návšteve. Vďaka tejto jednoduchej informácii si stránka zapamätá informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a iné nastavenia. Súbor cookies umožňuje webovej stránke rozpoznať, či ste ju už niekedy navštívili a o aké stránky ste mali záujem. Vaša návšteva tak môže byť komfortnejšia, bez potreby opätovného nastavenia prehliadača.

Používanie Cookies

Cookies používame na účely skvalitnenia služieb návštevníkom webovej stránky. Zmyslom cookies je uľahčiť a spríjemniť vám používanie našich stránok. Návštevou našich stránok automaticky vyjadrujete svoj súhlas s použitím tejto technológie. Vďaka nej môžeme zaznamenávať návštevy a aktivity na stránke, čo nám pomáha lepšie pochopiť a zorientovať sa v tom, o aké informácie sa najviac zaujímate.

Na vytváranie štatistík, za účelom pochopenia potrieb návštevníkov, nám pomáha služba Google Analytics.

Cookies využívame aj na cielenie reklamy v reklamnom systéme Google AdWords, Adform a Facebook vďaka čomu sa snažíme priblížiť vám naše energetické služby a produkty, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Aké cookies používame?

Dočasné súbory cookies – sú potrebné na identifikáciu používateľa po dobu prihlásenia do aplikácie. Bez týchto cookies niektoré služby nemusia vôbec fungovať, alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookies sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú.

Permanentné (cookies tretích strán) – slúžia na zvýšenie užívateľského komfortu pri využívaní online služieb, prípadne slúžia na štatistické alebo reklamné účely. Zostávajú uchované v prehliadači dlhšie, aj po vypnutí počítača. Tieto cookies môžu obsahovať anonymný identifikátor vášho prehliadača, vďaka čomu môžeme merať návštevnosť našej stránky a reklamu.

Na meranie a vytváranie štatistík používame nástroj Google Analytics, ktorý nám pomáha pochopiť, ako sa naši návštevníci pohybujú na stránke a využívajú naše aplikácie. Vďaka nazbieraným informáciám sa snažíme optimalizovať stránku tak, aby sme sa prispôsobili Vašim potrebám a poskytli Vám jednoduchý a rýchly prístup k informáciám, ktoré hľadáte. 

Okrem vytvárania štatistík používame službu Google Analytics aj pri zobrazení relevantnejších reklám vo vlastníctvach Google a na webe, ako aj na meranie interakcií so zobrazovanými reklamami.

Tieto cookies nezbierajú informácie, ktorými možno individuálne identifikovať návštevníkov. Zbierame iba obecné informácie o nastavení vášho počítača, vášho pripojenia na internet, ako je napr. váš operačný systém a platforma, vzorce prechádzania stránok a interakcie s našimi stránkami.

Môžete sa však rozhodnúť, že si zmeníte nastavenia vášho prehliadača.

Nastavenie alebo odstránenie Cookies

Súbory Cookies môžete kedykoľvek vymazať zo svojho prehliadača alebo ich ukladanie úplne zakázať cez príslušné nastavenie prehliadača. Prosíme, zoberte však na vedomie, že funkčnosť stránky môže byť, v prípade deaktivácie cookies, obmedzená. Používaním súborov Cookies nedochádza k spracúvaniu, uchovávaniu, zhromažďovaniu, ani poskytovaniu Vašich osobných údajov.

Ako zmeniť svoje nastavenie cookies?

Väčšina internetových prehliadačov prijíma cookies automaticky. V prehliadačoch si však môžete nastaviť pravidlá pre správu súborov cookies jednotlivých stránok. Môžete zakázať ukladanie súborov cookie zo všetkých webových stránok okrem tých, ktorým dôverujete.

Ďalšou možnosťou je funkcia inkognito. Režim inkognito môžete použiť pri prehliadaní vtedy, keď nechcete, aby boli vaše návštevy či preberania na webových stránkach zaznamenané v histórii prehliadania a preberania. Súbory cookie vytvorené v režime inkognito sa po zavretí všetkých okien režimu inkognito vymažú.