O NÁS

O SPOLOČNOSTI

STABILNÁ, DYNAMICKY SA ROZVÍJAJÚCA SPOLOČNOSŤ

KVALITNÉ TECHNOLÓGIE
INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP
ODBORNOSŤ A INOVÁCIE
Image

Sme printio, s.r.o. - stabilná spoločnosť na polygrafickom trhu, ktorá dosahuje dynamický rozvoj založený na kvalitných technológiách, inováciách a individuálnom prístupe.

Naše polygrafické začiatky sme začali v roku 2005 investíciou do vybudovania digitálnej tlačiarne a grafického štúdia so zameraním na moderný design a nízkonákladovú tlač vrátane dokončovacích prác (falcovanie, väzby V1 a rôzne druhy skladania).

V poslednom období sme na základe našich skúseností a v súlade so schválenou dlhoročnou stratégiou spoločnosti zásadným spôsobom investovali do rozšírenia strojového parku a tým aj portfólia poskytovaných služieb. Vlastníme najnovšie a najmodernejšie technológie od spoločnosti Heidelberg pre ofsetovú tlač a dokončovacie spracovanie, ktoré patria k absolútnej špičke na trhu, čo nám umožňuje dodať zákazku v najvyššej kvalite a expresnom termíne.

Poskytujeme polygrafické služby širokému spektru zákazníkov či ide o vydavateľa, konečného zákazníka, reklamnú agentúru alebo obchodnú spoločnosť s orientáciou na malé a stredné náklady.

Image

Certifikáty

VÍZIA

Víziou našej spoločnosti je rozvíjať jednotlivé oblasti podnikania, byť spoľahlivým a serióznym obchodným partnerom, zvyšovať hodnotu spoločnosti, podporovať a zvyšovať schopnosti, zručnosti a vedomosti svojich zamestnancov, aby dosiahla nielen stabilné postavenie na ekonomicko-poradenskom úseku ale i v oblasti polygrafie a tlače.

POSLANIE

Poznaním našich silných stránok a ich využitím, dôslednou analýzou slabých stránok a ich elimináciou, technologickou inováciou a neustálym dôrazom na maximálnu efektivitu všetkých procesov docieliť zisk a tým zabezpečiť prosperitu a rozvoj spoločnosti.

Manažment spoločnosti sa zaväzuje

1
Plniť požiadavky domáceho a zahraničného zákazníka tým, že mu v danom okamžiku poskytne najlepšie možné komplexné riešenie, čím sa rozumie komplexná ponuka produktov pre zákazníka zaujímavých alebo použiteľných k úspešnému a kvalitného realizovaniu jeho projektov.
2
Trvalo zlepšovať efektívnosť systému plnením cieľom kvality, ako aj poradenskou a konzultačnou činnosťou pre svojich zákazníkov a budúcich zákazníkov.
3
Zabezpečovať odborný a profesionálny rast vlastných pracovníkov.
4
Zabezpečovať neustálu profesionálnu starostlivosť o svojich zákazníkov.
5
Zabezpečovať profesionálne, odborné a slušné vystupovanie našich zamestnancov voči každému zákazníkovi.
6
Dôsledne dodržiavať princípy a zákony starostlivosti o životné prostredie.
Potrebujete poradiť ?
NEVIETE SI RADY?
Image
Image
nechajte to na nás
PRINTIO, S.R.O.
KRAGUJEVSKÁ 1
010 01 ŽILINA
Image

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Spoločnosť printio, s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmetom je výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Názov projektu

Inštalácia LZE – fotovoltická elektráreň printio, s.r.o.

Hlavný cieľ projektu

Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe žiadateľa prostredníctvom výstavby zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Kontrahovaná výška NFP

44 374,23 EUR

Webové sídlo RO

www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO

www.siea.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk