Všeobecné obchodné podmienky

Predmetom týchto Všeobecných obchodných podmienok /VOP/ je úprava vzájomných práv a povinností súvisiacich s výrobou a dodaním tlačovín (ďalej len „tovar"). Zhotoviteľ vykonáva polygrafickú výrobu tovaru a zabezpečuje jeho dodanie objednávateľovi na základe príslušnej zmluvy o dielo alebo potvrdenia objednávky (ďalej len „zmluva") a podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy/objednávky a teda vzájomnej úpravy obchodných vzťahov).

I. UZAVRETIE ZMLUVY/PRIJATIE OBJEDNÁVKY

 1. Objednávateľ si na základe cenovej ponuky, ktorá mu bola predložená zhotoviteľom a na základe následnej písomnej objednávky doručenej zhotoviteľovi objednáva u zhotoviteľa zhotovenie a dodanie konkrétneho tovaru, ktorý je špecifikovaný čo do druhu, kvality, množstva (t.j. nákladu), vyhotovenia, balenia a ceny. Objednávateľ poskytne v objednávke aj ďalšie potrebné údaje, ako napr. rozsah, formát, presné určenie požadovaného papiera vrátane gramáže, prípadne belosti, opacity a pod., ako aj všetky ďalšie informácie, ktoré sú potrebné pre vyhotovenie a expedovanie výrobku - napr. druh väzby, povrchovej úpravy obálky, spôsob prevzatia tovaru a pod., ako aj všetky ďalšie informácie, ktoré sú potrebné pre vyhotovenie a expedovanie výrobku - napr. druh väzby, povrchovej úpravy obálky, spôsob prevzatia tovaru a pod.
 2. Predloženie objednávky objednávateľom znamená úplný súhlas objednávateľa s týmito VOP. Tieto VOP sa stávajú súčasťou zmluvy (zmluvného vzťahu) medzi zhotoviteľom a objednávateľom momentom prijatia objednávky alebo podpisom zmluvy zo strany zhotoviteľa, pokiaľ nie je v zmluve alebo objednávke uvedené inak.
 3. Na akékoľvek nákupné, dodacie a/alebo obchodné podmienky objednávateľa sa prihliada len v prípade, ak ich zhotoviteľ písomne akceptuje.
 4. V objednávke objednávateľ zároveň uvedie lehotu, v ktorej požaduje dodanie objednaného tovaru. Vznikom konsenzu medzi zmluvnými stranami - písomným potvrdením objednávky, vzniká záväzok zhotoviteľa zhotoviť a dodať objednaný tovar v lehote uvedenej v objednávke a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi riadne a včas dohodnutú cenu, ako aj dielo prevziať. Ak je podľa zmluvy objednávateľ povinný zložiť zhotoviteľovi preddavok na cenu alebo jej časť, lehota na splnenie záväzku plynie zhotoviteľovi až odo dňa nasledujúceho po zložení preddavku.
 5. Objednávateľ je povinný kedykoľvek aj dodatočne poskytnúť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu všetky požadované informácie a podklady týkajúce sa zhotovovania tovaru, ktoré sú požadované zhotoviteľom za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s objednávateľom. V prípade porušenia povinnosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, nebude zhotoviteľ zodpovedať za omeškanie a/alebo vady tovaru vzniknuté v súvislosti s porušením tejto povinnosti objednávateľa
 6. Pre zmluvný vzťah objednávateľa a zhotoviteľa sú tieto VOP záväzné a začnú sa naň aplikovať odo dňa doručenia písomnej objednávky objednávateľa zhotoviteľovi, resp. od uzatvorenia jednotlivej zmluvy o dielo.

II. TLAČOVÉ PODKLADY A TLAČ

 1. Objednávateľ je povinný dodať zhotoviteľovi úplné a nepoškodené podklady na tlač. Výrobné podklady je nutné dodať ako tlačové PDF, ktorého parametre sú dostupné na www.printio.sk v termíne najneskôr 5 pracovných dní pred začatím plnenia objednávky na dohodnutom mieste. Iný druh tlačových podkladov musí byť vopred schválený zhotoviteľom.
 2. Ak nie sú podklady na tlač zadané podľa PPODT (Požiadavky na podklady pre ofsetovú a digitálnu tlač), alebo sú podklady na tlač zadané oneskorene a na základe toho nie je možné v zhotovovaní diela pokračovať, je zhotoviteľ oprávnený po doručení riadnych a úplných tlačových podkladov podľa svojich aktuálnych kapacitných možností stanoviť nový termín dokončenia diela, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V takomto prípade posunu termínu dodania diela nie je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
 3. V prípade zmeny (posunu) termínu dokončenia diela z vyššie uvedených, respektíve akýchkoľvek iných dôvodov na strane objednávateľa, je tento povinný zaplatiť zhotoviteľovi za skladovanie materiálu určeného k zhotoveniu diela skladné obvyklé v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na povahu veci, dĺžku a spôsob skladovania
 4. Vzniknuté náklady z dôvodu vykonania nevyhnutných, objednávateľom schválených opráv tlačových podkladov zhotoviteľom budú objednávateľovi fakturované podľa skutočne vynaložených nákladov.
 5. Ofsetová tlač prebieha podľa normy ISO 12647-2:2006/AMD1. Štandardný spôsob schvaľovania farebnosti je uvedený v PPODT (Požiadavky na podklady pre ofsetovú a digitálnu tlač). V prípade požiadavky objednávateľa na schválenie farebnosti tlače priamo pri tlačovom stroji, je objednávateľ povinný písomne potvrdiť schválenie. Dielo vytlačené v súlade s takto schválenou farebnosťou nemôže byť neskôr predmetom reklamácie z dôvodu farebnosti.
 6. Zhotoviteľ nezodpovedá za nedostatky a chyby, ktoré objednávateľ urobil v dodaných dátach, alebo v iných podkladoch, ani za nimi spôsobenú zníženú kvalitu výsledného produktu.
 7. Objednávateľ plne zodpovedá za to, že dodané podklady netrpia právnou chybou a neporušil nimi autorské, či iné právo tretích osôb.
 8. Pre zhotoviteľa neexistuje žiadna povinnosť uschovávať tlačové predlohy, dáta a/alebo dátové nosiče, montáže, tlačiarenské dosky, papiere, atď. po zrealizovaní zákazky, iba ak by sa zmluvné strany písomne dohodli

III. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Cena diela je stanovená v zmluve alebo v potvrdenej objednávke v EUR bez DPH, pokiaľ nie je dohodnuté K cene diela bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty (DPH) podľa právnych platných predpisov v dobe fakturácie.
 2. Dohodnutá cena diela nezahrňuje poistenie, ani náklady na prípadné skladovanie, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 3. Ak zhotoviteľ zabezpečuje prepravu diela na dohodnuté miesto, zvýši cenu diela o prepravné.
 4. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo podmieniť realizáciu zákazky úplnou alebo čiastočnou finančnou zálohou na cenu diela.
 5. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, nárok na zaplatenie ceny za dielo vzniká zhotoviteľovi splnením jeho záväzku dodať objednávateľovi zhotovené dielo.
 6. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu diela bezprostredne po zhotovení a odovzdaní diela v súlade s platnou legislatívou a to najmä zákonom o
 7. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia zhotoviteľom, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú inú lehotu splatnosti.
 8. Ak je podľa zmluvy objednávateľ povinný zložiť zhotoviteľovi zálohu na cenu diela, lehota na splnenie záväzku začína zhotoviteľovi plynúť až odo dňa nasledujúceho po uhradení zálohy na účet zhotoviteľa.
 9. Zadržiavanie úhrad ceny za dielo objednávateľom (najmä s poukazom na reklamačné konanie), jednostranné zápočty a iné spôsoby jednostranného znižovania úhrad objednávateľom nie sú prípustné. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatne porušenie povinnosti objednávateľa.

IV. VYKONANIE A ODOVZDANIE DIELA

 1. Za riadne vykonanie diela sa považuje plnenie, ktoré je odovzdané objednávateľovi v obvyklej kvalite danej technológiou spracovania, použitým materiálom a kvalitou výrobných podkladov. Znížená kvalita výrobných podkladov sa môže primeraným spôsobom premietnuť na kvalite diela. Táto skutočnosť nie je považovaná za nedostatok riadneho zhotovenia diela.
 2. Vzhľadom ku strojovému zhotoveniu diela sa môže náklad skutočne dodaného diela odlišovať od množstva dohodnutého v zmluve. Rozdiel medzi objednaným a dodaným množstvom diela smie byť do +-5% množstva uvedeného v objednávke, pokiaľ zo zmluvy alebo z predchádzajúcej praxe medzi zmluvnými stranami, prípadne z obchodných zvyklostí, nevyplýva niečo iné.
 3. Miestom odovzdania diela je sídlo zhotoviteľa, ak nie je písomnou dohodou (zmluva, objednávka) dohodnuté inak.
 4. Ak je v zmluve dohodnuté iné miesto odovzdania diela, ako je sídlo zhotoviteľa, je objednávateľ povinný odovzdať zhotoviteľovi prepravné dispozície s uvedením presnej adresy, telefonické spojenie, meno kontaktnej osoby, rozsah jednotlivých dodávok a označenie dopravcu, a to v objednávke , resp. najneskôr 5 dní pred dojednaným termínom prevzatia diela, pokiaľ prepravné dispozície nie sú už uvedené v zmluve.
 5. Ak zhotoviteľ zabezpečuje dopravu diela na miesto určené objednávateľom, je povinný dielo vyložiť na vzdialenosť maximálne 5 m od vozidla. Objednávateľ je povinný pri odovzdaní diela na mieste mimo sídla zhotoviteľa poskytnúť zhotoviteľovi a dopravcovi primeranú súčinnosť pri zabezpečení vykládky. V prípade neposkytnutia primeranej súčinnosti pri zabezpečení vykládky je zhotoviteľ oprávnený objednávateľovi účtovať náklady, ktoré mu z tohto dôvodu vznikli z dôvodu zabezpečenia vykládky na mieste určenom objednávateľom.
 6. Odovzdaním vyhotoveného diela objednávateľovi prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na veci.
 7. Zhotoviteľ si vyhradzuje vlastnícke právo na dodané dielo i na veci vzniknuté prepracovaním alebo spracovaním až do splnenia všetkých v súčasnosti alebo budúcnosti prislúchajúcich nárokov voči zhotoviteľovi. Po vystavení faktúry do jej zaplatenia platí výhrada vlastníckeho práva pre zabezpečenie pohľadávky zhotoviteľa.

V. PODMIENKY REKLAMÁCIE

 1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s dohodnutými podmienkami, podľa platných technických noriem pre strojové spracovanie polygrafických výrobkov a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby, ktoré má dielo v dobe jeho odovzdania objednávateľovi alebo zmluvnej preprave v súlade s normou STN ISO 2859-1.
 2. Reklamácia sa uplatňuje reklamačným listom. Reklamačný list musí obsahovať identifikáciu objednávateľa aspoň obchodným
  menom, sídlom a identifikačným číslom, názov reklamovaného tovaru, číslo príslušného dodacieho listu, číslo príslušnej faktúry, reklamované množstvo, celkovú cenu tovaru a z nej reklamovanú časť, dátum prevzatia tovaru, podrobný popis každej zistenej chyby a návrh na vybavenie reklamácie. Na požiadanie zhotoviteľa je objednávateľ povinný fyzicky predložiť v sídle zhotoviteľa primeranú vzorku reklamovaného tovaru (spravidla 0,05% nákladu príslušnej zákazky). K reklamačnému listu je objednávateľ povinný pripojiť dodacie listy, paletové štítky a označenie dôkazných prostriedkov, ktoré umožnia overiť oprávnenosť reklamácie. Reklamačný list bez príloh podľa predchádzajúcej vety bude zhotoviteľ oprávnený vrátiť objednávateľovi ako neúplný na doplnenie.
 3. Ak objednávateľ reklamuje kvalitu diela, platí, že reklamácia je opodstatnená len vtedy, ak sa pri náhodnej kontrole nákladu, pri ktorej musí byť prítomný poverený zástupca zhotoviteľa, zistí viac než 5 % výtlačkov vykazujúcich tú istú chybu.
 4. Prípadnú zjavnú vadu tovaru je objednávateľ povinný reklamovať ihneď pri preberaní tovaru, a to buď sám, alebo prostredníctvom svojho oprávneného zástupcu, a to výhradne formou riadne vystaveného reklamačného listu doručeného zhotoviteľovi. Zhotoviteľ uskutoční reklamačné konanie vrátane vybavenia reklamácie spravidla do 30 pracovných dní od prevzatia reklamačného listu. Reklamácie zjavných vád, ktoré objednávateľ zistil pri preberaní tovaru, alebo ktoré nezistil z dôvodu zanedbania povinnosti objednávateľa vykonať riadnu a včasnú, t. j. okamžitú kontrolu tovaru pri jeho preberaní, sa budú na základe dohody objednávateľa so zhotoviteľom považovať za neoprávnené, ak nebudú preukázateľne uplatnené objednávateľom u zhotoviteľa v dohodnutej forme najneskôr v deň dodania reklamovaného tovaru objednávateľovi.
 5. Ak objednávateľ zistí prípadnú skrytú chybu po prevzatí tovaru, oznámi ju zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu riadne vystaveným reklamačným listom, ktorý doručí zhotoviteľovi najneskôr deň od prevzatia tovaru, inak právo objednávateľa reklamovať zaniká. Zhotoviteľ uskutoční reklamačné konanie vrátane vybavenia reklamácie spravidla do 30 pracovných dní od prevzatia reklamačného listu.
 6. V prípade oprávnenej reklamácie zo strany objednávateľa zhotoviteľ bez zbytočného odkladu vystaví dobropis alebo odstráni vzniknutú vadu (napr. náhradným dodaním chybného množstva). Prípadné vystavenie dobropisu je podmienené skutočnosťou, že objednávateľ voči zhotoviteľovi riadne a včas plní všetky platobné povinnosti. Ak zhotoviteľ nevystaví dobropis, vybaví reklamáciu iným zákonným spôsobom, ktorý si zvolí.
 7. . Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby, na ktoré objednávateľa vopred upozornil, prípadne za ktoré bola dohodnutá alebo poskytnutá zľava z ceny za dielo.
 8. Všetky dodávané papiere môžu mať plošnú hmotnosť ±5% oproti objednanej gramáži.
 9. Zhotoviteľ v žiadnom prípade nezodpovedá/neručí za škody a/alebo vady tovaru, ktoré vznikli nedostatočným skladovaním tovarov zo strany objednávateľa (porušenie princípov správnej skladovacej praxe a/alebo zanedbanie odbornej starostlivosti riadneho hospodára objednávateľom), alebo ktoré vznikli konaním objednávateľa a/alebo tretej osoby, ktorej objednávateľ umožní prístup k tovarom, alebo v dôsledku nesprávneho zaobchádzania.
 10. Zhotoviteľ, v nadväznosti na článok I. bod 4. týchto VOP, nezodpovedá za vady tovaru, ktoré boli spôsobené použitím informácií a podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení obvyklej bežnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

VI. VYŠŠIA MOC

 1. Zodpovednosť zmluvných strán za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností je vylúčená, ak boli spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v zmysle platných právnych predpisov (najmä tzv. vyššia moc).
 2. Za vyššiu moc sa považuje hlavne: vojna, hrozba vojny, iný ozbrojený konflikt alebo jeho hrozba, povstanie, sabotáž, požiar, teroristický útok alebo jeho hrozba, búrka, povodeň, zemetrasenie, prírodná alebo iná katastrofa, výbuch, vládne nariadenia nebo obmedzenia Európskej únie, odstávka nezapríčinená zhotoviteľom, úplné alebo čiastočné zničenie závodu či výrobnej linky zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, dodávky dodávateľov, zmena colných a daňových predpisov, dovozných a vývozných kvót, zákaz exportu či importu, štrajk, porucha v doprave, dopravná nehoda, výpadok plynu, elektriny alebo inej energie, ako aj akékoľvek ďalšie príčiny, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať ani im zabrániť, ktoré spôsobili znemožnenie splnenia záväzku.

VII. NÁHRADA ŠKODY, ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

 1. V prípade, že objednávateľ odmietne alebo iným spôsobom znemožní zhotoviteľovi splniť jeho záväzok, je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi vzniknutú škodu a ušlý zisk v plnej výške.
 2. Zhotoviteľ nie je povinný nahradiť škodu pokiaľ preukáže, že porušenie povinnosti vyplývajúcej zo záväzkového vzťahu bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v zmysle zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 3. Ak vznikne škoda na predmete plnenia, ktorá má pôvod v preprave, zhotoviteľ za ňu zodpovedá - ak jeho zodpovednosť v príslušnom prípade prichádza do úvahy - najviac do výšky najnižšieho limitu stanoveného CMR, avšak vždy max. do výšky, ktorá je zhotoviteľom voči dopravcovi alebo inej obdobnej osobe reálne vymožiteľná.
 4. Ak objednávateľ neuhradí riadne a včas cenu alebo jej časť, prípadne zálohu, má zhotoviteľ voči objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške až do 0,1% z dlžnej peňažnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Nárok zhotoviteľa na náhradu škody v plnej výške nie je zmluvnou pokutou nijako dotknutý.
 5. Zhotoviteľ nie je zodpovedný za akúkoľvek stratu, omeškanie alebo škodu vzniknutú v dôsledku zlyhania objednávateľa pri výkone hocijakej činnosti, ktorú má objednávateľ podľa týchto VOP a zmluvy uskutočňovať, alebo od uskutočnenia ktorej závisí splnenie akéhokoľvek záväzku zhotoviteľa.
 6. Ak po tom, ako zhotoviteľ začne na základe písomne potvrdenej objednávky od objednávateľa zhotovovať tovar pre objednávateľa (zhotovovaním tovaru sa rozumie nielen výroba samotná, ale aj nákup výrobných surovín potrebných na zhotovenie tovaru, ako papier a pod.), bude zmluva, alebo jednotlivá objednávka, resp. plnenie ich predmetu (t.j. výroba merkantilných tlačovín, resp. periodických publikácií) ukončené z dôvodu porušenia zmluvných záväzkov objednávateľa , objednávateľ bude povinný uhradiť zhotoviteľovi zmluvne dohodnutú finančnú náhradu a to vo výške 100% z dohodnutej ceny tovaru vrátane DPH, ktorého výroba sa z dôvodov podľa tejto vety nezrealizovala.
 7. Objednávateľ sa pre každý jednotlivý prípad jeho omeškania s uhradením ceny za dielo v plnej výške v lehote jej splatnosti zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi v plnej výške všetky náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s akýmikoľvek úkonmi vykonanými na zabezpečenie a/alebo vymáhanie neuhradenej ceny za dielo po lehote splatnosti, a to vrátane nákladov vzniknutých zhotoviteľovi v spojitosti s mimo súdnym (napr. odmena za vymáhanie pohľadávky) a/alebo súdnym vymáhaním neuhradenej ceny za dielo a s prípadným právnym zastúpením. Objednávateľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa na ich úhradu.
 8. Akákoľvek zmluvná sankcia (zmluvná pokuta, úroky z omeškania, finančná náhrada a ) a/alebo náhrada škody (alebo ich časť) dohodnutá podľa ustanovení zmluvy alebo týchto VOP, ak sa zmluvné strany v osobitnom prípade nedohodnú inak, je na základe dohody zmluvných strán splatná v celej výške najneskôr do 15 dní odo dňa, v ktorom bude doručená písomná výzva na jej úhradu povinnej strane.

VIII. ROZHODNÉ PRÁVO, PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU, ČIASTOČNÁ NEPLATNOSŤ A NEÚČINNOSŤ VOP

 1. Zmluva a záväzkový vzťah z nej vyplývajúci sa spravuje slovenským právnym poriadkom, ak nie je dohodnuté.
 2. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, rozhodne s konečnou platnosťou príslušný súd Slovenskej republiky v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ak nie je dohodnuté inak.
 3. V prípade, že niektoré z ustanovení týchto VOP je neplatné alebo neúčinné, neplatnosť alebo neúčinnosť ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení VOP, ani samotnej To platí aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení týchto VOP je nevykonateľné. Prípadné výhrady musia byt predmetom osobitného dojednávania a následného písomného odsúhlasenia.
 4. Vzťahy neupravené týmito VOP alebo zmluvou sa riadia platným právom Slovenskej republiky a Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

IX. MLČANLIVOSŤ, OCHRANA ÚDAJOV

Objednávateľ sa zaväzuje, že neposkytne ani inak nesprístupní tretej osobe žiadnu informáciu o skutočnostiach obchodnej, technickej alebo výrobnej povahy, ktorá súvisí s predmetom zmluvy, a to pod sankciou uplatnenia objektívnej zodpovednosti za škodu alebo za inú ujmu, alebo za nekalo súťažné konanie.

Tretej osobe, ktorá sa oprávnene podieľa na plnení zmluvy sa obchodné tajomstvo resp. dôverné informácie zhotoviteľa sprístupnia v rozsahu nevyhnutnosti na splnenie jej povinnosti pri plnení zmluvy.

X. ZVLÁŠTNE DOJEDNANIA

Ak si prepravu tovaru do iného členského štátu Európskej únie objednávateľ vykoná sám, resp. ak si objednávateľ zabezpečí prepravu inou osobou, je povinný dodať zhotoviteľovi prepravný doklad alebo iný doklad o odoslaní, v ktorom je uvedené miesto určenia, alebo písomné vyhlásenie objednávateľa, v ktorom uvedie, že tovar prepravil do iného členského štátu Európskej únie.

Ak si objednávateľ nesplní povinnosť uvedenú v čl. X. bod 1. týchto VOP, zaväzuje sa uhradiť zhotoviteľovi škodu, ktorá mu vznikne dodanením tovaru (v zmysle ust. § 43 ods. 8 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).

XI. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu nie je objednávateľ oprávnený nárok zo zmluvy a jeho pohľadávky voči zhotoviteľovi postúpiť na tretie osoby, založiť alebo ich použiť akýmkoľvek iným spôsobom ako predmet právneho úkonu. Objednávateľ zároveň nie je oprávnený pohľadávky voči zhotoviteľovi započítať so svojimi záväzkami. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie povinností objednávateľa.

Pravidelne sa opakujúce tlačové zákazky, pre ktoré nie je dohodnutá výpovedná lehota ani určitý konečný termín, je možné vypovedať písomne a len za dodržania trojmesačnej lehoty ku koncu každého kalendárneho štvrťroka.

Pre doručovanie písomností medzi účastníkmi zmluvného vzťahu súvisiacich so zmluvou platí, že písomnosť sa považuje za doručenú:

 1. dňom jej faktického doručenia druhému účastníkovi zmluvného vzťahu
 2. dňom márneho uplynutia lehoty na prevzatie si zásielky na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel, alebo svojim vlastným konaním zmaril úspešné doručenie písomnosti.
 1. Písomnou komunikáciu sa rozumie komunikácia prostredníctvom pošty, e-mailom či faxom. Pokiaľ to nevylučuje povaha veci, môžu zmluvné strany plniť povinnosť odoslania, oznámenia, odovzdania, alebo vyjadrenia sa s využitím prostriedkov elektronickej komunikácie.
 2. Objednávateľ bol pred uzatvorením zmluvy, príp. pred objednávaním diela zoznámený s VOP. Za zoznámenie s VOP sa považuje aj ich doručenie objednávateľovi elektronickými prostriedkami, ich zverejnením v mieste prístupnom objednávateľovi pri objednávaní alebo prevzatí diela, ich zverejnením na internetových stránkach zhotoviteľa (printio.sk). Uzavretím zmluvy, prípadne prevzatím diela objednávateľ v plnom rozsahu súhlasí so znením aktuálne platných VOP.
 3. Tieto VOP boli schválené konateľom zhotoviteľa a sú platné a účinné od 1.1.2019.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti printio, s.r.o. (pdf)